DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

image_pdfimage_print

Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie.
Data publikacji strony internetowej: 2020-03-09.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-22.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Mimo naszych wysiłków, aby spełnić jak najlepiej spełnić wszystkie wymagania na poziomie AA, może się zdarzyć, że na niektórych stronach pojawią się różne usterki. W szczególności mogą one dotyczyć:

  • braku niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
  • witryna obsługiwana jest przez system zarządzania treścią, który automatycznie generuje niekiedy niepoprawnie zagnieżdżone nagłówki.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie prowadzi ogólnodostępne wejście przez drzwi zewnętrzne, nie automatyczne i nie przesuwne. Osoby wchodzące do budynku nie są kontrolowane, nie ma pracownika ochrony, który kontrolowałby osoby wchodzące do Szkoły pod kątem wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych.

 

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

W budynku nie ma windy. W budynku nie ma toalety dostosowanej dla osób niepełnosprawnych.
Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych:

Do wejścia głównego prowadzą schody. Przy wejściu od łącznika od strony kuchni znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych. W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform, informacji głosowych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Przed wejściem do budynku i za budynkiem Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-

Majoracie znajdują się miejsca parkingowe, w tym dla osób niepełnosprawnych

 

Informacje o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

 W przedmiotowym zakresie nie występują żadne ograniczenia.

  

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: zs.ulan@ulanmajorat.pl, tel./faks: 83 3518085. Formularz powiadomienia o chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM, SKOGN znajduje się na stronie BIP. Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.