„AKTYWNI BŁĘKITNI – SZKOŁA PRZYJAZNA WODZIE”

W bieżącym roku szkolnym  nasza szkoła w przystąpiła do programu  „Aktywni Błękitni – szkoła przyjazna wodzie” organizowanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Skierowany on jest do uczniów, nauczycieli oraz rodziców dzieci, uczęszczających do szkół podstawowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym zadaniem Programu jest upowszechnienie i usystematyzowanie wiedzy oraz wyrobienie poprawnych nawyków i postaw dotyczących wody oraz szeroko rozumianej gospodarki wodnej.
Realizacja Programu ma na celu m.in.:

 • wzrost świadomości i upowszechnienie wiedzy na temat szeroko rozumianej gospodarki wodnej,
 • wyrobienie u uczniów szkół podstawowych poprawnych nawyków wykorzystywania wody i wyposażenie ich w podstawową wiedzę z zakresu edukacji ekologicznej, w tym edukacji wodnej,
 • promowanie dobrych praktyk w obszarze gospodarki wodnej,
 • uświadomienie uczniom wpływu stanu otaczającego środowiska na rozwój oraz zdrowie fizyczne i psychiczne człowieka,
 • wyrobienie aktywnych postaw dotyczących ochrony wody i rozwijanie nawyku dbania o stan środowiska w domu, w szkole i w miejscu zamieszkania,
 • promowanie ekologicznego stylu życia w środowisku szkolnym, rodzinnym i lokalnym,
 • pozyskiwanie partnerów oraz wsparcia podczas organizowanych działań,
 • nawiązywanie współpracy ze środowiskami i instytucjami propagującymi sporty wodne oraz naukę pływania,
 • zachęcanie młodych ludzi do bezpiecznego uprawiania turystyki wodnej, bezpiecznego spędzania czasu nad wodą, przeżywania przygód i odkrywania ciekawych miejsc,
 • wzmocnienie wśród nauczycieli szkół podstawowych świadomości wagi edukacji dotyczącej ochrony przeciwpowodziowej,
 • zapobieganie skutkom suszy i ochrony wód w ogólnym kontekście ochrony środowiska,
 • wspieranie nauczycieli w edukowaniu uczniów.

Odbyły się już pierwsze zajęcia o tematyce: Stop suszy! Czym jest susza i jak możemy przeciwdziałać jej skutkom w najbliższym otoczeniu? Dlaczego ważna jest retencja?

Uczniowie zostali zaznajomieni z pojęciem suszy, jej typami i konsekwencjami. Dowiedzieli się jakie działania potęgują to zjawisko i jego skutki oraz które regiony Polski są najbardziej zagrożone występowaniem suszy. Promowano działania przyczyniające do minimalizowania skutków suszy w najbliższym środowisku, wspomagające retencję (gromadzenie) wody.