PROCEDURY KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH

I SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SZKOLE

 

Podstawa prawna:

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );
 2. Statut Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Ulanie-Majoracie.

 

Procedura:

 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.
 2. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież w/w

sprzętu przynoszonego przez uczniów.

 1. Podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (aparaty powinny być wyłączone bądź wyciszone i schowane).
 2. Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt .
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.
 4. Możliwe jest korzystanie z telefonu komórkowego w szkole wyłącznie w sytuacjach szczególnych, za zgodą nauczyciela.
 5. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych, a następnie przekazanie go do depozytu w sekretariacie szkoły – aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag. Obowiązuje zasada „jednej szansy” – każdy uczeń ma prawo do jednego upomnienia za złamanie w/w zakazu po raz pierwszy.
 6. Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach prawnych związanych z naruszeniem prywatności innych osób). W sytuacji, kiedy rodzic nie może się zgłosić do szkoły, informuje o tym telefonicznie. Na wniosek rodzica lub prawnego opiekuna dopuszcza się możliwość oddania aparatu telefonicznego uczniowi, po skończonych zajęciach edukacyjnych.

Przez pierwszy miesiąc obowiązywania procedur – listopad 2015 r. – zatrzymane telefony będą oddawane uczniom po skończonych zajęciach edukacyjnych, bez konieczności wzywania rodziców do szkoły. Jeżeli w ciągu tego miesiąca społeczność uczniowska dostosuje się do obowiązujących procedur, dopuszcza się możliwość pozostania przy takich konsekwencjach w przypadku sporadycznego naruszania w/w zasad.

 1. W przypadku, gdy nieprzestrzeganie procedur powtarza się po raz trzeci, uczeń ma zakaz przynoszenia telefonu do szkoły.
 2. W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień.

 

 

Rada SU:    Rada Rodziców: